Ondernemingsraad

Juridische grondslag
De wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven voorziet de instelling van ondernemingsraden in alle ondernemingen die100 werknemers tellen en de vernieuwing ervan in alle ondernemingen vanaf 50 werknemers.

Een onderneming is evengoed een onderneming uit de privésector met een industrieel en commercieel doel als een onderneming zonder winstoogmerk, zoals sociale diensten, gezondheidsdiensten (ziekenhuizen, klinieken) en onderwijsinstellingen.

Werking
De ondernemingsraad is in eerste instantie een orgaan voor overleg tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers. De raad is een tweepartijenorgaan dat bestaat uit enerzijds de bedrijfsleider en zijn aangeduide afgevaardigden en anderzijds de werknemersvertegenwoordigers die iedere vier jaar door de werknemers van het bedrijf worden verkozen op basis van kandidatenlijsten die worden voorgesteld door de representatieve organisaties van werknemers en kaders.

De ondernemingsraad moet minstens één keer per maand samenkomen na oproeping van de bedrijfsleider. De vergaderingen hebben plaats in lokalen die de bedrijfsleider ter beschikking stelt.

Taken van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft als opdrachten:

  • Informatie: verschillende soorten. Basisinformatie die na de sociale verkiezingen wordt gegeven, de jaarlijkse en periodieke informatie over de situatie en de evolutie van de onderneming in de loop van het afgelopen jaar, occasionele informatie met elementen die belangrijke gevolgen hebben voor de onderneming en dus voor de werknemers;
  • Raadpleging: beoogt de uitwisseling van standpunten, meer bepaald over de maatregelen die de organisatie van het werk, de arbeidsvoorwaarden en het rendement in de onderneming kunnen wijzigingen;
  • Actief: om het arbeidsreglement uit te werken en te wijzigen en om alle nodige maatregelen te nemen voor de informatie van het personeel;
  • Controle: beoogt de correcte toepassing van de industriële en sociale wetgeving ter bescherming van de werknemers en ziet toe op de toepassing van alle algemene beschikkingen die belang hebben voor de onderneming, zowel op sociaal vlak als op de vastlegging van de criteria betreffende de verschillende graden van beroepsbekwaamheid.
Voor meer informatie