Wie zijn wij?

Het ABVV, een vakbond van werknemers

Het ABVV, Algemeen Belgisch Vakverbond, is een vakbond van werknemers die zich verenigen om hun rechten te verdedigen. Wij hangen de socialistische waarden aan maar zijn en blijven onafhankelijk van de politieke partijen.

Wij verdedigen de belangen van onze leden met alle mogelijke wettelijke middelen om de maatschappij gelijker en eerlijker te maken op democratisch, politiek, economisch en sociaal vlak.

ABVV-Brussel is een van de drie intergewestelijke structuren van het ABVV, maar met die bijzonderheid dat ze slechts één gewestelijke structuur omvat die zich eveneens uitstrekt over het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • De Brusselse intergewestelijke van het ABVV is belast met het vakbondsbeleid in Brussel, en houdt zich ook bezig met de Brusselse aspecten van de federale dossiers: sociale zekerheid, fiscaliteit, openbare diensten…
  • De gewestelijke structuur van ABVV-Brussel verleent diensten aan de leden (werkloosheid, opleiding, sociale hulp…).

Via deze twee structuren steunt ABVV-Brussel in Brussel de actie van de zes Vakcentrales van het ABVV.

Het ABVV, een democratische organisatie

Als democratische organisatie zijn de beslissingen en de beleidsvoorstellen van ABVV-Brussel het resultaat van een proces dat van de basis naar de top gaat.

Het hoogste beslissingsorgaan is het Congres van ABVV-Brussel. Het komt om de vier jaar samen en bepaalt de beleidsvoorstellen voor de komende jaren. Bij deze gelegenheid worden de Algemeen secretaris en de leden van het Intergewestelijk Bureau (IGB) gekozen. Dit laatste bestaat uit de Brusselse vertegenwoordigers van de verschillende vakcentrales.

Tussen twee Congressen bepaalt het Intergewestelijk Bureau (IGB) de politieke lijn die ABVV-Brussel volgt.

De Secretaris van ABVV-Brussel ziet van zijn kant toe op de toepassing van de beslissingen die door het Congres en het Uitvoerend Bureau worden genomen.

Het ABVV, de vakbond in de stad

ABVV-Brussel is dagelijks (en op diverse manieren) actief in Brussel.

Onze vakbond speelt zijn rol als politieke tegenmacht in Brussel. Het ABVV wordt op het gewestelijke politiek toneel erkend als een gesprekspartner waarmee men rekening moet houden. In talrijke concrete dossiers en telkens dit vereist is, verdedigt ABVV-Brussel de belangen van de werkers. Zo neemt het ABVV actief deel aan de economische en sociale dialoog die de gewestregering, de werkgevers en de Brusselse vakbonden voeren. Het volgt de dossiers van nabij op en formuleert syndicale kritiek om de politici, media en het middenveld warm te maken voor de syndicale aandachtspunten … en werpt bij de politieke besluitvorming, indien nodig, het gewicht van zijn 180.000 leden in de schaal. Het laat de stem van de Brusselse werkers horen in de verschillende advies- en beheersorganen die de overheid instelt: de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité, ACTIRIS, het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO), Bruxelles Formation (IBFFP), de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Citydev), het Brussels Agentschap voor de Onderneming (Impulse), enz.

De sociale dialoog in Brussel kan een brede waaier aan thema’s bestrijken: de staatshervorming maar ook concretere sociaaleconomische uitdagingen, zoals de verdediging van de werklozen of de sociale gevolgen van de reglementering van de overheidsopdrachten.

Samen met de vakcentrales en hun militanten maakt ABVV-Brussel in zijn Studiedienst en zijn Vakbondsschool een eigen analyse van de aandachtspunten bij stadsontwikkeling en -groei. Hierover worden dossiers gepubliceerd en talrijke vormingsbijeenkomsten georganiseerd. Door middel van sensibilisering, permanente educatie en vorming wil ABVV-Brussel de werkers en werksters van Brussel wapenen tegen de antisyndicale en neoliberale denkbeelden.

ABVV-Brussel zet zich ook in om een breed netwerk op te bouwen met de verenigingen en met veel ngo’s om zo verbonden te smeden om vooruitgang en gemeenschappelijke actieplatformen op te richten. Dit gebeurt onder meer via Lire et Ecrire (alfabetisering), CIRE (opvang van migranten), het Collectif Solidarité contre l’Exclusion, GRESEA (onderzoeksgroep voor een economisch alternatief), het Platform Wonen, enz.

We organiseren ook kleine en grote protestbetogingen tegen bezuinigingen, tegen de jacht op werklozen, voor steun aan mensen zonder papieren, om de rechten van uitzendkrachten te verdedigen of om erop te wijzen dat mannen en vrouwen nog steeds geen gelijk loon krijgen.

Met al deze activiteiten voert ABVV-Brussel politieke actie en steunt het de vakcentrales bij de collectieve verdediging van de werkers in de Brusselse bedrijven en besturen.