21 maart 2019

Zijn alle Brusselaars gelijk op het vlak van tewerkstelling?

Gewestverkiezingen 2019 – ABVV-Brussel stelt de resultaten voor van de eerste Brusselse monitoring over ongelijkheden op de arbeidsmarkt. De bevindingen zijn duidelijk: mensen van buitenlandse afkomst ondervinden meer moeilijkheden op de arbeidsmarkt en krijgen niet dezelfde loopbaanperspectieven als mensen van Belgische afkomst. ABVV-Brussel roept alle politieke, economische en sociale actoren op om van de strijd tegen ongelijkheid, zowel op als buiten de arbeidsmarkt, een prioriteit voor de volgende legislatuur te maken.

Brussel is de meest kosmopolitische grootstad van Europa: 73% van de bevolking is er van buitenlandse afkomst, voornamelijk uit Europa (43%), Noord-Afrika (26%) en Afrika ten zuiden van de Sahara (9%). “Ter vergelijking, in 2016 telde Antwerpen 48,1% inwoners van buitenlandse afkomst”, verduidelijkt Estelle CEULEMANS, algemeen secretaris van ABVV-Brussel. “Voor het Brussels gewest betekent deze mix zowel een uitdaging op het vlak van integratie en wederzijds begrip als een onbetwistbare meerwaarde voor de diversiteit.” Nochtans moeten we vaststellen dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt nog steeds bepaalde segmenten van de Brusselse bevolking treft. De belangrijkste bevindingen van de Brusselse monitoring van de ongelijkheden op de arbeidsmarkt, uitgevoerd door ABVV-Brussel op basis van gegevens verzameld door Unia (ex-gelijke kansencentrum) en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, zijn onbetwistbaar:

 • Het werkloosheidscijfer bij personen van buitenlandse afkomst ligt globaal hoger dan dat bij personen van Belgische afkomst. Ter illustratie: het werkloosheidscijfer voor mensen uit Sub-Saharaans Afrika en mensen van Noord-Afrikaanse afkomst is respectievelijk 2,7 en 2,8 keer hoger dan dat van mensen van Belgische afkomst;
 • Bij gelijk opleidingsniveau blijft de arbeidskloof zeer groot tussen personen van Belgische en van niet-Belgische afkomst, voornamelijk bij een hoog opleidingsniveau;
 • Personen van buitenlandse origine werken in het algemeen in sectoren met lagere lonen en minder werkzekerheid;
 • De werknemers van buitenlandse afkomst (Noord- en Sub-Saharaans Afrika) werken vaker met een interimcontract dan werknemers van Belgische afkomst.
 • Kwalitatieve, beter betaalde en stabielere banen zijn meestal voorbehouden aan mensen van Belgische afkomst;
 • Bepaalde bevolkingsgroepen van buitenlandse afkomst, zeker Noord-Afrikaanse, zijn goed vertegenwoordigd in de openbare sector in Brussel, maar zijn ondervertegenwoordigd in statutaire contracten van betere kwaliteit (Magrebijnen: 18%; Sub-Saharaanse Afrikanen: 11%; Belgen: 51%);

Verschillende factoren kunnen deze ongunstige situatie van personen van buitenlandse origine op de Brusselse arbeidsmarkt verklaren:

 1. Ten eerste zijn mensen van buitenlandse afkomst het slachtoffer van structurele ongelijkheid op andere gebieden dan werkgelegenheid, zoals gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs, wat hun integratie op de arbeidsmarkt bemoeilijkt;
 2. Deze structurele ongelijkheid wordt van generatie op generatie doorgegeven;
 3. Bovenop deze moeilijkheden komt discriminatie op basis van irrationele stereotypen die verband houden met de herkomst.

 

Geconfronteerd met deze vaststellingen eist ABVV-Brussel:

 1. Verplichte diversiteitsplannen voor alle bedrijven met meer dan 100 werknemers die gewestelijke steun, premies en subsidies ontvangen.
 2. De diversiteit van de openbare diensten blijven bevorderen
 3. Zorgen voor de effectieve uitvoering van discriminatietests door de gewestelijke inspectiedienst.
 4. De anti-discriminatiecampagnes van Actiris versterken.

 

In april stelt ABVV-Brussel zijn analyse en eisen voor betreffende de toegang tot huisvesting, gezondheid en onderwijs in een monitoring die gewijd is aan het recht op de stad.