21 oktober 2021

Solidariteit met onze ten onrechte veroordeelde Luikse kameraden

Het Intergewestelijk Bureau van Brussel en alle militanten van ABVV-Brussel drukken hun solidariteit uit met onze 17 kameraden die hun veroordeling tot gevangenisstraffen met uitstel en boetes gisteren bevestigd zagen door het correctioneel hof van Luik.

Dit brutale vonnis betekent een reëel gevaar voor de rechtsstaat, zeker op het vlak van het  stakingsrecht.

Onze steun gaat allereerst uit naar onze Kameraden. Net zoals onze kameraad Bruno Verlaeckt, ABVV-voorzitter regio Antwerpen, werden ze voor de rechter gedaagd en veroordeeld als waren het ordinaire criminelen.

Dit is des te meer onaanvaardbaar aangezien ze hun stakingsrecht uitoefenden als verzet tegen het asociale beleid van de regering-Michel dat een bedreiging vormt voor alle werknemers!

Als democraten respecteren wij uiteraard de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en wij zullen onze kameraden in de eerste plaats steunen in de beroepsprocedures die ze zullen aantekenen, zowel voor de Belgische rechtbanken als voor hogere instanties (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en zelfs de Internationale Arbeidsorganisatie).

De interpretatie die werd gegeven aan artikel 406 van het Strafwetboek, met name “kwaadwillige beperking van het verkeer” waarop deze veroordeling is gebaseerd, is uiterst betwistbaar. Dit vonnis is onaanvaardbaar en choquerend in verschillende opzichten. Eerst en vooral omdat onze kameraden enkel en alleen zijn veroordeeld omwille van hun aanwezigheid op de plaats van actie, zonder enig bewijs van schade of geweld van hun kant. Vervolgens omdat zes van hen, onder wie de voorzitter van het ABVV, zwaarder werden veroordeeld met als enige motief hun mandaat en verantwoordelijkheden in de vakorganisatie.

Dit is onaanvaardbaar en toont aan dat dit vonnis gericht is tegen de vakorganisaties in het algemeen en het ABVV als tegenmacht in het bijzonder, maar ook tegen al onze militanten. Dit terwijl het strafrecht in principe een strikte interpretatie hanteert en enkel personen betreft en geen organisaties.

Wij herinneren eraan dat alle ABVV-acties als doel hebben om de rol van tegenmacht te vervullen, meer bepaald om het evenwicht te herstellen tussen kapitaal en werk. Nooit met als doel zinloos het verkeer te belemmeren en schade aan te richten.

Wij gaan onze kameraden steunen met acties en een campagne die we in allerijl gaan opzetten om onze syndicale vrijheden te verdedigen en te herstellen. Deze strijd richt zich tegen de almaar frequentere aanvallen tegen onze delegees, tegen de instelling van de minimumdienst in de overheidsdiensten en de praktijk van dwangsommen. Ook moet artikel 406 van het Strafwetboek onder vuur genomen worden om in de toepassing ervan vakbondsacties en sociale acties uit te sluiten.

Met de veroordeling van onze 17 kameraden wordt het volledige ABVV en zijn militanten geviseerd.  Maar ook de rechtsstaat loopt gevaar.

Kameraden, zonder vakbondsvrijheid is een democratie zijn naam niet waardig!