17 februari 2021

Het ABVV mobiliseert voor een evenwichtig en fatsoenlijk interprofessioneel akkoord !

Een loonmarge van 0,4% voor de komende twee jaren. Dat is de werknemers voor de gek houden! 

De onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord zijn momenteel geblokkeerd omdat de werkgevers weigeren correct en fatsoenlijk te onderhandelen. Nochtans vormen deze onderhandelingen een cruciaal moment voor alle werknemers. Zij hebben tot doel het kader vast te leggen voor de loonevolutie in de komende twee jaar. Maar ze moeten het ook mogelijk maken maatregelen te nemen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de eindeloopbaanregeling aan te passen en het minimumloon te verhogen.

De loonsverhoging tot 0,4% beperken is onaanvaardbaar. Uit het door de wet opgelegde keurslijf stappen is een absolute noodzaak, om zo een marge voor loonsverhoging vast te leggen die aangepast is aan de realiteit van de werknemers. In deze crisiscontext moet ook een extra inspanning worden geleverd voor de laagste inkomens in alle sectoren.

Bovendien blijven de werkgevers de sociale uitkeringsgerechtigden gijzelen omdat zij weigeren te onderhandelen over een akkoord inzake de herwaardering van pensioenen en andere sociale uitkeringen (zie koppeling aan welzijn). De wet bepaalt echter zeer duidelijk dat een dergelijk akkoord al sedert 15 september jongstleden had moeten bereikt zijn.

Wat zijn onze eisen?

 

 

  • Een indicatieve loonmarge : om meer te verkrijgen in sectoren die niet onder de gezondheidscrisis hebben geleden en in de vele sectoren die er tegen 2022 beter voor zullen staan (want die zijn er echt wel!). De wet van 1996 moet ook in die zin worden herzien en enkel indicatieve normen voorstaan.

  • Een minimumloon van 14€/u of 2300€/maand. Deze verhoging moet worden bereikt door de oprichting van een solidariteitsfonds dat vanaf nu wordt opgericht. Gefinancierd door de werkgevers ten belope van 0,2% van de loonmassa. Dit fonds moet een aanvulling zijn op de indicatieve loonnorm.

  • Eenverbetering van de eindeloopbaanregeling.

  • De koppeling van het bedrag van de sociale uitkeringen aan de loonevolutie (Welzijnsenveloppe) moet onafhankelijk van het IPA onderhandeld worden.

Door te weigeren onze koopkracht te verhogen, remmen de werkgevers het economisch herstel af en bedreigen zij de sociale vrede te midden van een gezondheidscrisis.

Het is hoog tijd dat er wordt geluisterd naar de stem van de werknemers die belangrijke inspanningen leveren en hard getroffen worden door de gevolgen van de gezondheidscrisis !