visuel Fisc Friendly
28 augustus 2017

Een “Fisc Friendly” label voor KMO’s? Wij zijn tegen!

Halt aan de schaamteloosheid!

Begin deze zomer presenteerde de UCM (Union des Classes Moyennes, de Franstalige tegenhanger van UNIZO) bij monde van zijn nieuwe voorzitter Pierre-Frédéric NYST, een relance- en investeringsplan voor zelfstandigen en ondernemingshoofden. Op het menu onder andere een voorstel voor de hervorming van de vennootschapsbelasting voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers (met de eis om van een belastingtarief van 34% naar 20% te gaan) en, iets wat minder opgemerkt bleef, de oprichting van een “Fisc Friendly” label voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Doel: bedrijven die beantwoorden aan een reeks criteria (zoals financiële solvabiliteit en niet in reorganisatie zijn) in staat stellen om gedurende vijf jaar aan de fiscale controles te ontsnappen. De motivering is tweeërlei: 1) de wil om de zaakvoerders te behoeden voor deze controles die “onveilig stellen en slecht beleefd worden” 2) de vrome wens om “tijd vrij te maken voor de fiscus om de grote vissen te vangen die aan de controles ontsnappen”.

Op dit moment gebeuren belastingcontroles bij wijze van steekproef met een datamining-software die uitgaat van een reeks criteria die weliswaar complex zijn. Deze controles worden dus niet ingegeven door de “verbetenheid” van de administratie tegenover KMO’s. Wel door een legitieme motivatie: die van de naleving van de wet.

Het voorstel van de UCM – en de lichtzinnigheid van de rechtvaardiging ervan – illustreert opnieuw de hypocrisie van bepaalde patronale vertegenwoordigers die met kracht pleiten – met name in de advies-, beheer- en overleginstanties waarin ze zetelen – voor doorgedreven controles (en dito sancties) voor werkzoekenden (beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, sociale fraude) maar blijk geven van ziekelijke afkeer wanneer het gaat om de controle en sanctionering van hun structuren. De patronale wereld die met twee maten meet is totaal onaanvaardbaar. We kunnen dit trouwens interpreteren als een soort heimwee naar het tijdperk van het “dienstboekje” wanneer bij de uitbetaling van de lonen de werkgever systematisch geloofd werd op zijn woord en de bewijslast bij de gesalarieerde lag, zoals artikel 1781 van het Franse Burgerlijk Wetboek bepaalde tot zijn afschaffing in 1868.

Dit schaamteloze gedrag wordt nochtans ondersteund door de federale regering die de sociale controle wil versterken… in het nadeel van de fiscale controle. Getuige hiervan het plan van de regering-Michel om controleurs die op pensioen vertrekken niet systematisch te vervangen. Ter herinnering: tussen 2006 en 2017 kromp de Belgische financiële administratie met bijna 8.400 jobs (ofwel 27% van het personeelsbestand)…

Fiscaliteit is en blijft een essentieel handvat om naar een samenleving met meer gelijkheid te evolueren. Daarom blijft het ABVV ervoor pleiten:

  • om de nodige en noodzakelijke middelen aan de fiscus toe te kennen om haar opdracht uit te voeren (het doel is niet om, zoals de UCM voorstelt, de opdracht van de fiscus aan de passen aan haar middelen door de controles van bepaalde soorten structuren af te schaffen, maar net het omgekeerde…);
  • dat kleine en middelgrote ondernemingen een vakbondsaanwezigheid aanvaarden in hun onderneming.

 

Philippe VAN MUYLDER,
Algemeen secretaris ABVV-Brussel