19 mei 2020

Covid-19 : de urgentie is ook en vooral sociaal!

Als reactie op de Corona-pandemie ging de overheid over tot een lockdown en de stopzetting van een groot deel van de economie. Dit werkt als een domino door op sociaal vlak met tragische gevolgen die de komende weken en maanden riskeren nog versterkt te worden. Heel wat werknemers hebben reeds hun werk verloren, waarvan sommigen zonder recht op werkloosheidsuitkering. En vele gezinnen lijden een aanzienlijk inkomensverlies. Hoewel het op dit moment nog te vroeg is om de omvang van de ramp op te meten, is het nu al duidelijk dat er sterke en waarschijnlijk totaal nieuwe sociale antwoorden moeten gegeven worden op deze sociale noodsituatie.

Het gewestbeleid omgooien om de crisis te bestrijden

Begin maart al waarschuwde ABVV-Brussel de Brusselse Gewestregering voor de sociale gevolgen van de gezondheidscrisis. Daarom werd een eerste reeks maatregelen genomen, meer bepaald voor de dienstenchequewerknemers (met de toekenning van een toeslag tijdelijke werkloosheid) en voor de non-profitsector (loonbehoud ondanks de stopzetting van activiteiten). Het Brussels Gewest heeft eveneens beslist een verbod in te stellen op het afsluiten van water, gas- en elektriciteit, en een huisvestingspremie toe te kennen aan huurders in moeilijkheden.

Dit is uiteraard onvoldoende en vooral te tijdelijk. Op korte, middellange en lange termijn zijn sterke maatregelen om de tewerkstelling te steunen absoluut noodzakelijk. En meer dan ooit moet het sociaal overleg op zowel interprofessioneel als sectoraal niveau er de motor van zijn.

Voor ABVV-Brussel is de begeleiding van werknemers die hun werk verloren zijn prioriteit. Het Brussels Gewest moet een instrument uitwerken waarin de vakorganisaties een actieve rol spelen om werknemers te helpen een nieuwe job te vinden. Het is hoog tijd om zoals het ABVV-Brussel al jaren eist “reconversiecellen” op poten te zetten.

Kwetsbare werknemers en gezinnen ondersteunen

Het Gewest moet ook de meest kwetsbare werknemers ondersteunen die hun werk verloren zonder recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen of op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. We denken hierbij aan tijdelijke werknemers, freelancers, uitzendkrachten, stagiaires en jobstudenten maar ook aan werknemers zonder statuut, zonder papieren…. Bijzondere aandacht moet ook gaan naar de sectoren die de grootste impact ondervinden van de crisis, zoals de horeca, het toerisme, de evenementen- en cultuursector die nog lang gebukt zullen gaan onder de gevolgen van de lockdown. De gezondheidssector en de sector van hulp aan personen die sterk blootgesteld werden en in de eerste lijn stonden in de strijd tegen Covid-19 moeten ook doelgericht ondersteund worden om de kwaliteit van de tewerkstelling en meer bepaald de inkomens van de talrijke werknemers te verbeteren.

Te vrezen valt ook dat telewerk, afstandsonderwijs en de digitale switch van de overheidsdiensten  de zogenaamde “digitale kloof” nog aanscherpen en de meest kwetsbare Brusselse werknemers en gezinnen nog meer treffen. Ook hier moeten specifieke maatregelen genomen worden om wie de digitale tools niet beheerst of ze niet heeft te bereiken.

Tegenover de economische en sociale crisis die eraan komt, moeten de inspanningen van de werklozen om (opnieuw) werk te vinden ondersteund worden, meer bepaald met de toekenning van een “opleidingsinkomen”. De controlemaatregelen en sancties tegenover werklozen moeten vervangen worden door een beleid van begeleiding dat hen echt helpt om een duurzame en kwalitatieve baan te vinden.

Tot slot moeten er ook andere sociale maatregelen komen op vlak van huisvesting, gezondheid, hulp aan personen, mobiliteit,….

ABVV-Brussel is al van in het prille begin van de gezondheidscrisis in de weer met de uitbetaling van de tijdelijke werkloosheidssteun, en blijft zich inzetten opdat alle werknemers zich duurzaam beschermd weten in een crisiscontext die zwaar en zonder precedent riskeert te zijn.