27 juni 2019

De Brusselse werknemers eisen een progressieve meerderheid!

De verkiezingsresultaten van 26 mei geven een uiterst gecontrasteerd beeld van ons land. In het noorden zien we een zorgwekkende stemvoorkeur voor rechts en extreemrechts, terwijl Brussel en Wallonië duidelijk progressiever stemmen.

In Brussel stellen we het volgende vast:

  • De socialisten blijven de belangrijkste politieke formatie ondanks een achteruitgang van 4 zetels voor de PS (PS 17 / sp.a 3);
  • De ecologisten worden de tweede grootste partij, met Groen die het haalt op alle andere Nederlandstalige partijen (Ecolo 15 / Groen 4);
  • De liberalen gaan sterk achteruit met 7 zetels, en eindigen als derde (MR 13 / Open VLD 3);
  • PTB – PVDA staat op de vierde plaats en verviervoudigt zijn 3 zetels (PTB 10 / PVDA 1);
  • Défi houdt stand maar gaat achteruit, en staat op de vierde plaats van de Franstalige partijen (10 zetels);
  • De sociaaldemocraten verliezen bijna de helft van hun zetels (CDH 6 / CD&V 1);
  • Goed nieuws zondermeer is dat NVA (3) noch Vlaams Belang (1) doorstoten in Brussel en hun aantal zetels behouden;
  • En tot slot zijn er twee nieuwe partijen in het Brussels Parlement: Agora aan Nederlandstalige kant (1) en DierAnimal aan Franstalige kant (1).

Voor ABVV-Brussel geven deze resultaten duidelijk aan welke richting de toekomstige Brusselse regering moet inslaan. Prioriteit moet gaan naar een progressieve meerderheid. En een coalitie met de MR is uitgesloten: na vijf jaar antisociaal beleid van deze partij op federaal niveau, heeft de kiezer hen duidelijk afgestraft.

De onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe gewestregering zijn opgestart. ABVV-Brussel werd uitgenodigd om zijn prioriteiten voor te stellen. Hierbij werd de nadruk gelegd op de uitdagingen en voorstellen die al naar voren kwamen in de campagne “Voor een degelijke job, niet zomaar een job”.

Wij beoordelen de toekomstige coalitie, ongeacht zijn samenstelling, in functie van zijn prioriteiten en objectieven.

Ook al gaat het in verschillende opzichten heel wat beter met ons gewest, de uitdagingen op het vlak van kwalitatieve tewerkstelling, diversiteit en levenskwaliteit in de stad blijven zeer groot. De Brusselse werknemers worden ook dagelijks geconfronteerd met problematieken zoals toegang tot huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding en mobiliteit. De jongeren op hun beurt hebben het steeds moeilijker om een toekomst op te bouwen.

Onderhandelingen tussen PS, sp.a, Ecolo, Groen en Défi werden opgestart. Open VLD wordt eveneens genoemd om deel uit te maken van deze meerderheid maar eist dat de MR deel uitmaakt van de Brusselse coalitie. Deze chantage is onaanvaardbaar en respecteert de stem van de Brusselaars niet.

In plaats van politieke manoeuvres is er dringend nood aan een coalitie die de sociaaleconomische, sociale en ecologische uitdagingen waar Brussel voor staat, echt aanpakt.

Daarom lijkt het op dit moment aangewezen om vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de onderhandelingen en zelfs bij de vorming van toekomstige regeringen. Hoewel wij deze aanpak duidelijk steunen, willen wij ook bijzondere nadruk leggen op de voortzetting en versterking van de sociale dialoog.

In Brussel is het namelijk zo dat het sociaal overleg een essentiële, structurerende en constructieve rol speelt. Sedert 2002 nemen werkgevers en vakbonden actief deel aan de uitwerking van het beleid van economische en sociale ontwikkeling. Sociale dialoog is noodzakelijk in een democratie. Die dialoog moet openstaan voor alle geledingen van het maatschappelijk middenveld: verenigingen, ziekenfondsen, ngo’s, burgerplatformen… in een vorm die nog uitgewerkt dient te worden, maar alleszins zonder afbreuk te doen aan ons sociaal model dat gebaseerd is op een constructieve belangenconfrontatie tussen werknemers en werkgevers.

ABVV-Brussel staat open voor de dialoog maar blijft meer dan ooit vastbesloten om de belangen van de werknemers ongeacht hun afkomst, gender of origine te verdedigen.

Samen sterk!